.

Jak zostać członkiem Koła Grodzkiego PTTK?

I. Zapoznaj się ze Statutem PTTK oraz Kartą Praw i Obowiązków Członka Zwyczajnego PTTK
II. Przyjdź na Dyżur Koła Grodzkiego z 1 zdjęciem i pieniędzmi na opłacenie wpisowego i składki członkowskiej.
III. Wypełnij
deklarację członkowską wraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych  oraz „Ankietę informacyjną o członku Koła Grodzkiego”   – uwaga! od 2024 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji członkowskiej!
IV. Opłać wpisowe i składkę członkowską.
V. Odbierz legitymację i przestrzegaj przepisów uchwalonych przez PTTK. Korzystaj ze zniżek dla członków PTTK!
!!! PAMIĘTAJ O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!

Wróć na górę


Składki członkowskie w 2024 r.

Uchwała
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie:
ustalenia wysokości składek członkowskich w Kole Grodzkim PTTK w 2024 r.

Na podstawie:

 • uchwały nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 r.
 • uchwały Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej w Kole Grodzkim PTTK w 2024 r.,

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwala wysokość składek członkowskich w Kole Grodzkim w 2024 r.

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego w roku 2024 wynosi:
składka normalna:                      96,00 zł
składka ulgowa pełna:                69,00 zł
składka ulgowa młodzieżowa:    51,00 zł – dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,                                                                                   39,00 zł – dla młodzieży uczącej się lub studiującej powyżej 18 r.ż.

2. Na wysokość składki członkowskiej w Kole Grodzkim w 2024 r. składają się:
składka członkowska PTTK (odprowadzana do Zarządu Oddziału PTTK i Zarządu Głównego PTTK) w wysokości:
składka normalna:                    84,00 zł,
składka ulgowa pełna:              57,00 zł,
składka ulgowa młodzieżowa:  39,00 zł.
składka członkowska dodatkowa – przeznaczona w całości na potrzeby Koła Grodzkiego PTTK – w wysokości 12 zł.

3. Składkę członkowską za rok bieżący należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. (dla osób przedłużających członkostwo). Okres ważności składki normalnej i ulgowej – od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., z okresem karencji do 31 marca 2025 r.

4. Wysokość wpisowego wynosi:
– 21,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną
12,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową
–  9
,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację, która wynosi 9 zł.

5. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej PTTK ulgowej pełnej:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

6. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej PTTK ulgowej młodzieżowej:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku życia).

7. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej PTTK:

 • Członkowie Honorowi PTTK
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ze szkół specjalnych oraz uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia)
 • osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
 • dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

8. Zwolnieni z opłacania dodatkowej składki członkowskiej:

 • dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 18 roku życia,
 • Członkowie Honorowi PTTK i Członkowie Honorowi Oddziału Krakowskiego PTTK.

9. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuję przez naklejenie na legitymację znaczka określającego termin jej ważności (01.01.2024 – 31.03.2025) oraz rodzaj składki: z literą N – składka normalna, z literą U – składka ulgowa, z literami UM – składka ulgowa młodzieżowa.

10. Członkowie Koła Grodzkiego przedłużający staż oraz osoby nowo wstępujące do Koła (w tym członkowie, którzy przenoszą się z innych kół, klubów, oddziałów) wszelkie opłaty członkowskie (składki członkowskie, wpisowe, opłata za duplikat legitymacji) uiszczają bezpośrednio w Kole Grodzkim PTTK.

11. Składki członkowskie Koło Grodzkie przyjmuje:
a) gotówkąpodczas wyznaczonych przez Zarząd Koła dyżurów,
b) przelewem – na aktualny rachunek bankowy Oddziału Krakowskiego PTTK, z następującym opisem przelewu: KG – IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA – SKŁADKA (rodzaj: NORMALNA/ULGOWA) – ROK (2024) + SKŁ.DODATKOWA KG.
Wzór opisu: KG – JAN KOWALSKI – SKŁADKA NORMALNA 2024 – + SKŁ.DODATKOWA KG.
Warunkiem zaliczenia składki i pobrania przez Zarząd Koła znaczka jest przekazanie przez członka potwierdzenia wpłaty do 7 dni od jej dokonania – w formie elektronicznej/skanu na adres mailowy Koła: kologrodzkie@gmail.com lub w formie wydruku (na Dyżurze Koła lub do skrzynki pocztowej PTTK znajdującej się przed wejściem do siedziby Koła).

Dane do przelewu – opłacenie składek członkowskich
Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków
Bank Millennium S.A.
nr konta: 33-1160-2202-0000-0000-2756-0238
w tytule wpłaty prosimy podać:
KG – imię i nazwisko członka – SKŁADKA (rodzaj: NORMALNA/ULGOWA) – ROK (2024) + SKŁ.DODATKOWA KG.

12. Znaczek do naklejenia na legitymacji (o którym mowa w pkt. 9 niniejszej uchwały), potwierdzający opłacenie składki członkowskiej członek Koła odbiera z opóźnieniem – po otrzymaniu ich przez Koło z Oddziału PTTK.
Zebrane wpłaty na składki członkowskie wraz z imienną listą (zawierająca także składki opłacone przelewem, na podstawie przekazanych przez członków potwierdzeń przelewu), Zarząd Koła przekazuje do Oddziału Krakowskiego PTTK okresowo (nie rzadziej niż raz na miesiąc), w zamian otrzymując znaczki potwierdzające opłacenia składki.

13. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK (zgodnie z art. 16 ust. 4 Statutu PTTK), mogą opłacić zaległe składki przy opłacaniu składki za rok 2023, według następujących zasad:

 • w przypadku posiadania przez Oddział Krakowski PTTK właściwych znaczków, uiszczając składkę za dany rok w wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK;
 • w przypadku nieposiadania przez Oddział Krakowski PTTK właściwych znaczków, uiszczając składkę za dany rok w wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK; Zarządu Oddziału zamawia w takim przypadku zaległe znaczki w Zarządzie Głównym PTTK dla konkretnych członków.

14. Członkowie, którym w 2024 r. na legitymacji członkowskiej PTTK kończy się miejsce na znaczki potwierdzające opłacenie kolejnych składek mogą dokonać jej wymiany na nową, przynosząc do Koła 1 zdjęcie oraz pokrywając koszt nowej legitymacji w wysokości 9 zł.

15. Koło Grodzkie przyjmuje składki wyłącznie od członków Koła Grodzkiego. Osoby nienależące do Koła Grodzkiego powinny składkę członkowską opłacić w swoim Kole/Oddziale macierzystym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 6 członków zarządu, na 6 obecnych.

Wróć na górę


Ankieta informacyjna członka Koła Grodzkiego PTTK

Uchwała nr 05/UKG/2016
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie:
wprowadzenia „Ankiety informacyjnej członka Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie”

W celu uzyskania informacji o posiadanych przez członków Koła Grodzkiego PTTK uprawnieniach przewodnickich, uprawnieniach kadry programowej PTTK, doświadczeniu zawodowym oraz odznaczeniach i wyróżnieniach honorowych dla potrzeb prowadzonej działalności i sprawozdawczości rocznej, Zarząd Koła Grodzkiego PTTK ustala co następuję:

 1. Z dniem 01 stycznia 2017 r. wprowadza się w Kole Grodzkim PTTK „Ankietę informacyjną członka Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie”, według załącznika nr 1 do uchwały.
 2. „Ankietę” wypełniają wszyscy członkowie Koła Grodzkiego PTTK.
 3. Obecni członkowie otrzymują ankietę przy opłacaniu składki członkowskiej. Osoby nowo wstępujące otrzymują ankietę przy zapisie do Koła.
 4. Zobowiązuje się Prezesa Koła do odpowiedniego zabezpieczenia otrzymanych wypełnionych ankiet, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 8 członków zarządu, na 8 obecnych.

Pobierz DRUK ANKIETY

Wróć na górę


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb działalności statutowej

Wróć na górę

 • Share :