Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.
Partner projektu – Miasto Kraków

.


Dziękujemy za udział w 52. sezonie akcji.
Na kolejne spacery po Krakowie, odwiedziny w krakowskich muzeach i wykłady zapraszamy od listopada 2024 r.

WYPEŁNIONE KSIĄŻECZKI-DZIENNICZKI
na odznakę „PRZYJACIELA KRAKOWA”

Z UZYSKANYMI POTWIERDZENIAMI UDZIAŁU W LICZBIE PRZEWIDZIANEJ
REGULAMINEM DLA DANEGO STOPNIA ODZNAKI –

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO WERYFIKACJI W KOLE GRODZKIM
do 30 CZERWCA 2024 r.!

 

********

Komunikat dot. zakupionych miejscówek na marzec 2020 r. – aktualizacja 04.11.2021 r.

Uczestników, którzy mieli zakupione miejscówki do muzeów (których zwiedzanie było zaplanowane na okres od 14 do 29 marca 2020 r.) prosimy o zachowanie miejscówek (i paragonów fiskalnych z ich zakupu – jeżeli posiadają). Będą one honorowane w ewentualnym nowym terminie, będzie można je wymienić na miejscówki do innych muzeów lub będzie dokonany zwrot poniesionej opłaty.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie

.

.

Historia akcji

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku, kiedy to na tytułowej stronie „Echa Krakowa” ukazał się tekst zapraszający czytelników do udziału w wycieczkach, regulamin zdobywania odznaki i program spacerów.

Na pierwszej zbiórce, pod Wieżą Ratuszową na Rynku, zgromadziło się blisko 700 krakowian. Pierwotnie akcja zaplanowana na jeden sezon, kontynuowana była przez lata następne. Spowodowały to listy uczestników z prośbą o jej przedłużenie oraz olbrzymie zainteresowanie zwiedzających. I tak trwa do dnia dzisiejszego.

Wycieczki odbywają się po specjalnie opracowanych trasach, tak aby uczestnicy – mieszkańcy Krakowa, poznali dokładnie podwawelski gród, jego historię i zabytki. W ciągu sezonu (listopad – marzec) przygotowanych jest około 100 tras wycieczkowych oraz specjalne prelekcje.

Zainteresowanie akcją od wielu lat najlepiej określają liczby:
– średnio 6 tysięcy uczestników w sezonie
– od początku akcji nasze miasto zwiedziło ponad 942 tys. osób
– odznakę Przyjaciela Krakowa zdobyło już prawie 30 tys. osób.

W wycieczkach biorą udział zarówno osoby dorosłe jak też, co chcemy szczególnie podkreślić, młodzież szkolna (całe klasy z nauczycielami).

Organizatorami Akcji są:

Patronat medialny:

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego, u kierownika obsługi tras, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu), drukowane są także w piątkowych wydaniach „Gazety Krakowskiej”.

Wróć na górę


.

.

Program spacerów i wykładów w ramach akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

.z

Dziękujemy za udział w 52. sezonie akcji.
Na kolejne spacery po Krakowie, odwiedziny w krakowskich muzeach i wykłady zapraszamy od listopada 2024 r.

WYPEŁNIONE KSIĄŻECZKI-DZIENNICZKI
na odznakę „PRZYJACIELA KRAKOWA”

Z UZYSKANYMI POTWIERDZENIAMI UDZIAŁU W LICZBIE PRZEWIDZIANEJ
REGULAMINEM DLA DANEGO STOPNIA ODZNAKI –

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO WERYFIKACJI W KOLE GRODZKIM
do 30 CZERWCA 2024 r.!

*

 

 

 

Wróć na górę


.

.

Informacje praktyczne

Aby wziąć udział w spacerach po mieście lub wykładach na odznakę „Z Pawim Piórem” w ramach akcji wystarczy zgłosić się na podane w programie miejsce zbiórki. Udział jest bezpłatny.

– Skrót „DT” oznacza budynek Domu Turysty PTTK w Krakowie – obecnie Hotel „Wyspiański”, przy ul. Westerplatte 15-16. 

– Program akcji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego. Aktualne informacje znajdziecie zawsze na naszej stronie internetowej www.kologrodzkie.pl

– W przypadku tematów opisanych hasłem „miejscówki„, należy wcześniej zgłosić się do Koła Grodzkiego PTTK, w celu pobrania miejscówki” – z podaną godziną wejścia. Miejscówki wynikają z ograniczenia ilości i liczebności grup w niektórych zwiedzanych obiektach, wydawane są odpłatniew cenie zawierają bilet wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT.

MIEJSCÓWKI będą do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b od:

PROSIMY PILNOWAĆ PODANYCH NA MIEJSCÓWKACH GODZIN WEJŚĆ!
NALEŻY STAWIĆ SIĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ PRZED GODZINĄ WEJŚCIA NA WYSTAWĘ, PODANĄ NA MIEJSCÓWCE !!
PROSIMY O PRZEMYŚLANY WYBÓR MIEJSCÓWEK, GDYŻ ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!!

KSIĄŻECZKI – DZIENNICZKI DO ZDOBYWANIA ODZNAKI są do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b, w cenie 5 zł/sztuka


Ceny miejscówek:

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„PRZYJACIEL KRAKOWA”

 1. Organizatorem akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz „Gazeta Krakowska”.
 2. Odznakę „Przyjaciela Krakowa” może zdobyć każda osoba, uczestnicząca w przewidzianej niniejszym regulaminem liczbie prelekcji i wycieczek (spacerów) po Krakowie.
 3. Spotkania organizowane są w okresie (zw. dalej cyklem) od listopada do marca, w każdą sobotę i niedzielę, a także w wybrane dni świąteczne.
 4. W ramach każdego cyklu wyznaczane są trasy spacerów, odpowiadające poszczególnym stopniom odznaki – od brązowej do złotej.
 5. Odznaki zdobywa się w kolejności stopni, w ściśle określonym czasie.
 6. Dowolność w wyborze tras przysługuje wyłącznie uczestnikom, ubiegającym się o zdobycie odznaki w stopniu z Pawim Piórem.
 7. Liczba wycieczek i prelekcji, wymagana dla uzyskania poszczególnych stopni odznaki, oraz maksymalny czasokres ich zdobywania:
  • stopień brązowy:   12 wycieczek (1 cykl),
  • stopień srebrny:    16 wycieczek (1 cykl)
  • stopień złoty:          20 wycieczek (2 cykle),
  • stopień z Pawim Piórem: 22 wycieczki + 10 prelekcji (3 cykle)
 8. Jednego dnia do odznaki może być zaliczona tylko jedna wycieczka. W jednym cyklu można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 9. Każdorazowy udział uczestnika w wycieczce potwierdza specjalny stempel umieszczany w Książeczce – Dzienniku Akcji. Książeczki nabywa się odpłatnie w Kole Grodzkim PTTK Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły.
 10. Zapełnione Książeczki – Dzienniki Akcji należy dostarczyć do Koła Grodzkiego PTTK osobiście lub pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 11. Przekazanie drogą pocztową, wymaga dołączenia przez uczestnika zaadresowanej do siebie koperty z naklejonym znaczkiem pocztowym, o nominale właściwym dla danego typu korespondencji.
 12. W każdym przypadku podaje się numer zdobytej uprzednio odznaki brązowej.
 13. Odznaki wykupuje się w Kole Grodzkim PTTK.
 14. Program wycieczek ogłaszany jest w wydaniu piątkowym „Gazety Krakowskiej”, na stronie internetowej Koła Grodzkiego PTTK: www.kologrodzkie.pl oraz tablicach informacyjnych w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
 15. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstępy do niektórych obiektów i koszty transportu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Wróć na górę


.

Warunki uczestnictwa miejscowych grup zorganizowanych w akcji

   

 1. Niniejsze „Warunki” dotyczą grup zorganizowanych z terenu Krakowa i okolic, których uczestnicy zdobywają odznakę „Przyjaciela Krakowa”. Warunki są uzupełnieniem technicznym do Regulaminu zdobywania odznaki „Przyjaciela Krakowa”.
 2. Grupy niebiorące udziału w zdobywaniu odznaki, nie są traktowane jako grupy zorganizowane.
 3. Grupa zorganizowana musi dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w akcji na druku według załączonego wzoru, z podaniem szacunkowej liczby uczestników w grupie, pełnymi danymi kontaktowymi do instytucji, pod szyldem której występuje oraz do opiekuna (opiekunów) grupy, przed rozpoczęciem wycieczek.
 4. Zgłoszenia udziału w konkretnych trasach w danym miesiącu należy dokonać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: kologrodzkie@gmail.com), najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem akcji w danym miesiącu, wraz z liczbą uczestniczących osób.
 5. Do 3 dni roboczych przed daną trasą należy potwierdzić swoje uczestnictwo.
 6. Uczestnicy zdobywają odznakę wg Regulaminu zdobywania odznaki „Przyjaciela Krakowa”, a zwłaszcza:
  1. potwierdzenia udziału w spacerach zbierają w specjalnych Książeczkach-Dzienniczkach Akcji (pkt. 9 Regulaminu odznaki)
  2. do odznaki zaliczane będą wyłącznie trasy przewidziane w programie na zdobywany stopień odznaki (pkt. 4 Regulaminu odznaki)
 7. Grupa zorganizowana może wziąć udział w tematach objętym miejscówką z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy istnieją znaczne ograniczenia w liczbie przyznanych wejść, ze strony zwiedzanych obiektów Koło Grodzkie może odmówić rezerwacji miejscówek dla grupy.
 8. Koło Grodzkie PTTK nigdy nie gwarantuje samodzielnego przewodnika dla grupy. Zastrzegamy prawo do łączenia kilku podobnych grup w jedną.
 9. Organizator (opiekun) grupy bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie jej uczestników w trakcie udziału w akcji i wynikające z tego skutki.
 10. Ostateczna interpretacja „Warunków” należy do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie.
 11. Znowelizowane „Warunki” obowiązują od sezonu 2017/2018

Niniejsze „Warunki uczestnictwa miejscowych grup zorganizowanych w akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” zostały zatwierdzone przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK na zebraniu w dniu 12 października 2017 r. uchwałą nr 14/UKG/2017.

Do pobrania:

Wróć na górę


.

.

Odznaka Honorowa „Przyjaciela Krakowa”

Regulamin
Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania i wręczania Odznaki Honorowej Przyjaciela Krakowa, zwanej dalej Odznaką Honorową.
 2. Osoba, której przyznano Odznakę Honorową oprócz metalowej odznaki otrzymuje także pamiątkowy Dyplom Odznaki Honorowej.

§ 2
Zasady przyznawania Odznaki Honorowej.

 1. Odznaka Honorowa przyznawana jest osobie fizycznej – zarówno członkowi PTTK jak i osobie niezrzeszonej w PTTK – która swoją wieloletnią działalnością dla akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” przyczyniła się do jej rozwoju i sukcesu.
 2. Odznaka Honorowa przyznawana jest w 3 kategoriach:
  a) za wieloletnią działalność organizacyjną i programową – dla działaczy-członków Koła, koordynujących i prowadzących akcję na przestrzeni lat,
  b) za wieloletnią działalność przewodnicką i prelegencką – dla przewodników i wykładowców współpracujących z akcją,
  c) za wieloletnią działalność partnerską i wspomagającą akcję – dla osób spoza PTTK, których działalność wspierała akcję w różnoraki sposób.
 3. Osobie, której działalność na rzecz akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” wykracza poza ramy jednej z kategorii wymienionych z § 2 pkt. 2 lub nie mieści się w żadnej z nich, może zostać przyznana Odznaka Honorowa w kategorii specjalnej – „za całokształt”
 4. W jednym roku przyznana może być tylko 1 odznaka w każdej z kategorii, w tym 1 odznaka „za całokształt”.
 5. Odznakę Honorową nadaje Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie w drodze uchwały.

§ 3
Zasady wyłaniania kandydatów do odznaki

 1. Kandydatów do Odznaki Honorowej mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, a zwłaszcza uczestnicy akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje także Zarządowi Koła Grodzkiego PTTK.
 3. Kandydatów do Odznaki Honorowej z grona członków aktualnych władz Koła zgłasza Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 4. Zgłoszenie kandydata do Odznaki Honorowej musi być w formie pisemnej i zawierać: dane osobowe kandydata, takie jak: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz szczegółowy opis jego działalności na rzecz akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”.
 5. Zgłoszenia można składać do 30 września każdego roku. Termin ten nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych przez Zarząd Koła, zgodnie z § 3 pkt. 2 niniejszego Regulaminu oraz przez Zarząd Oddziału, zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu.
 6. Odznaka może zostać przyznana osobie, której działalność na rzecz akcji trwa lub trwała przez okres przynajmniej 10 lat.

§ 4
Zasady podejmowania uchwały o przyznaniu odznaki

 1. Złożone wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej rozpatruje Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, w terminie do 30 listopada danego roku.
 2. Uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej podejmuje Zarząd Koła w drodze uchwały, w głosowaniu tajnym.

§ 5
Procedura wręczania Odznaki Honorowej

 1. Wręczanie Odznaki Honorowej odbywa się podczas uroczystości wręczenia odznak „Przyjaciela Krakowa” w stopniu „Z Pawim Piórem” lub na Walnym Zebraniu Koła Grodzkiego PTTK i ma charakter uroczysty.
 2. W wyjątkowych przypadkach, wręczenie odznaki może odbyć się podczas innej uroczystości, pod warunkiem, że była podjęta próba wręczenia na jednej z uroczystości wymienionej w § 5 pkt. 1 Regulaminu.
 3. Wręczenia Odznaki Honorowej i Dyplomu Odznaki dokonuje Prezes Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie wraz z Prezesem Oddziału Krakowskiego PTTK.
 4. Dyplom Odznaki Honorowej podpisuje Prezes Koła Grodzkiego PTTK i Prezes Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie w dniu 26 września 2019 r. uchwałą nr 049/UKG/2019 oraz przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK w dniu 13 listopada uchwałą nr 116/UZ/XXXIII/2019

Załączniki:
1. Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej „Przyjaciela Krakowa” – PDF

Wróć na górę

 • Share :