Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków.
Partner projektu – Miasto Kraków

.


.

.

Historia akcji

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku, kiedy to na tytułowej stronie „Echa Krakowa” ukazał się tekst zapraszający czytelników do udziału w wycieczkach, regulamin zdobywania odznaki i program spacerów.

Na pierwszej zbiórce, pod Wieżą Ratuszową na Rynku, zgromadziło się blisko 700 krakowian. Pierwotnie akcja zaplanowana na jeden sezon, kontynuowana była przez lata następne. Spowodowały to listy uczestników z prośbą o jej przedłużenie oraz olbrzymie zainteresowanie zwiedzających. I tak trwa do dnia dzisiejszego.

Wycieczki odbywają się po specjalnie opracowanych trasach, tak aby uczestnicy – mieszkańcy Krakowa, poznali dokładnie podwawelski gród, jego historię i zabytki. W ciągu sezonu (listopad – marzec) przygotowanych jest około 100 tras wycieczkowych oraz specjalne prelekcje.

Zainteresowanie akcją od wielu lat najlepiej określają liczby:
– średnio 10 tysięcy uczestników w sezonie
– od początku akcji nasze miasto zwiedziło ponad 600 tys. osób
– odznakę Przyjaciela Krakowa zdobyło już ponad 32 tys. osób.

W wycieczkach biorą udział zarówno osoby dorosłe jak też, co chcemy szczególnie podkreślić, młodzież szkolna (całe klasy z nauczycielami).

Organizatorami Akcji są:
KOŁO GRODZKIE PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK – główny organizator
Miasto Kraków – partner strategiczny, zapewniający wsparcie finansowe poprzez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – organizator prelekcji na odznakę z pawim piórem
Muzeum Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie,
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki,
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Patronat medialny:
Gazeta Krakowska
Miejski Portal Informacyjny „Magiczny Kraków”

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski

Programy miesięczne wycieczek dostępne są na Dyżurach Koła Grodzkiego, u kierownika obsługi tras, w gablocie informacyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b (w korytarzu), drukowane są także w piątkowych wydaniach „Gazety Krakowskiej”.

Wróć na górę


.

.

Informacje praktyczne

Aby wziąć udział w spacerach w ramach akcji wystarczy zgłosić się na podane w programie miejsce zbiórki. Udział w spacerach jest bezpłatny.

W przypadku tematów opisanych hasłem „miejscówki„, należy wcześniej zgłosić się do Koła Grodzkiego PTTK, w celu pobrania „miejscówki” – z podaną godziną wejścia.
Miejscówki wynikają z ograniczenia ilości i liczebności grup w niektórych zwiedzanych obiektach. Miejscówki wydawane są odpłatniew cenie zawierają bilet wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT.

MIEJSCÓWKI  wynikające z ograniczenia liczebności grup, będą do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b od:

 • 12 listopada 2019 r. (wtorek) – 1/2 dostępnych miejscówek

 • 14 listopada 2019 r. (czwartek) – pozostała część miejscówek

 

Ceny miejscówek:

16.11.2019 r. sobota
Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji w willi prof. K. Estreichera jr. na Woli Justowskiej – cena: 30 zł
17.11.2019 r. niedziela
Muzeum Narodowe w Krakowie – oddział Muzeum Dom Jana Matejki – cena: 1 zł
23.11.2019 r., sobota
Zamek Królewski na Wawelu – Reprezentacyjne Komnaty Królewskie – cena: 1 zł
Zamek Królewski na Wawelu – Skarbiec i Zbrojownia – cena: 1 zł
Muzeum Farmacji UJ – cena: normalna 21 zł, ulgowa 13 zł
24.11.2019 r., niedziela
Muzeum Armii Krajowej – cena: 1 zł
30.11.2019 r., sobota
Zamek Królewski na Wawelu – wystawa „Wawel Zaginiony” – cena: 1 zł
Muzeum AGH i Kopania Doświadczalna – cena: podamy niebawem
01.12.2019 r., niedziela
Muzeum Krakowa – Muzeum Podgórza – cena: 6 zł

Cena miejscówki zawiera koszt biletu wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT. PROSIMY O PRZEMYŚLANY WYBÓR MIEJSCÓWEK, GDYŻ ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!

KSIĄŻECZKI – DZIENNICZKI AKCJI dla zdobywających odznakę „Przyjaciela Krakowa” są do nabycia w Kole Grodzkim w cenie 2 zł/sztuka.

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

.

Program spacerów w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

Pobierz program akcji w PDF


Informujemy, że w Książeczki-Dzienniczki
do zdobywania odznaki „Przyjaciela Krakowa”
na nadchodzący 48. sezon akcji (2019/2020) są już dostępne na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK!
Koszt dzienniczka: 2 zł/sztuka

 • Skrót „DT” oznacza budynek Domu Turysty PTTK w Krakowie – obecnie Hotel „Wyspiański”, przy ul. Westerplatte 15-16
 • Skrót „TMHiZK” oznacza siedzibę Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, przy ul. Św. Jana 12
 • Na wykłady wstęp wolny!
 • Program akcji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego
 • KSIĄŻECZKI – DZIENNICZKI AKCJI dla zdobywających odznakę „Przyjaciela Krakowa” są do nabycia w Kole Grodzkim w cenie 2 zł/sztuka.
 • MIEJSCÓWKIwynikające z ograniczenia liczebności grup, będą do nabycia na Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK, przy ul. Zyblikiewicza 2b od:

  • 12 listopada 2019 r. (wtorek) – 1/2 dostępnych miejscówek

  • 14 listopada 2019 r. (czwartek) – pozostała część miejscówek

 • PROSIMY PILNOWAĆ PODANYCH NA MIEJSCÓWKACH GODZIN WEJŚĆ!
 • NALEŻY STAWIĆ SIĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ PRZED GODZINĄ WEJŚCIA NA WYSTAWĘ, PODANĄ NA MIEJSCÓWCE !!!
 • Cena miejscówki zawiera koszt biletu wstępu do zwiedzanego obiektu oraz należny podatek VAT
 • PROSIMY O PRZEMYŚLANY WYBÓR MIEJSCÓWEK, GDYŻ ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY!

Zapraszamy!

Wróć na górę


.

.

Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
„PRZYJACIEL KRAKOWA”

 1. Organizatorem akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Miasta Krakowa, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz „Gazeta Krakowska”.
 2. Odznakę „Przyjaciela Krakowa” może zdobyć każda osoba, uczestnicząca w przewidzianej niniejszym regulaminem liczbie prelekcji i wycieczek (spacerów) po Krakowie.
 3. Spotkania organizowane są w okresie (zw. dalej cyklem) od listopada do marca, w każdą sobotę i niedzielę, a także w wybrane dni świąteczne.
 4. W ramach każdego cyklu wyznaczane są trasy spacerów, odpowiadające poszczególnym stopniom odznaki – od brązowej do złotej.
 5. Odznaki zdobywa się w kolejności stopni, w ściśle określonym czasie.
 6. Dowolność w wyborze tras przysługuje wyłącznie uczestnikom, ubiegającym się o zdobycie odznaki w stopniu z Pawim Piórem.
 7. Liczba wycieczek i prelekcji, wymagana dla uzyskania poszczególnych stopni odznaki, oraz maksymalny czasokres ich zdobywania:
  • stopień brązowy:   12 wycieczek (1 cykl),
  • stopień srebrny:    16 wycieczek (1 cykl)
  • stopień złoty:          20 wycieczek (2 cykle),
  • stopień z Pawim Piórem: 22 wycieczki + 10 prelekcji (3 cykle)
 8. Jednego dnia do odznaki może być zaliczona tylko jedna wycieczka. W jednym cyklu można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 9. Każdorazowy udział uczestnika w wycieczce potwierdza specjalny stempel umieszczany w Książeczce – Dzienniku Akcji. Książeczki nabywa się odpłatnie w Kole Grodzkim PTTK Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły.
 10. Zapełnione Książeczki – Dzienniki Akcji należy dostarczyć do Koła Grodzkiego PTTK osobiście lub pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 11. Przekazanie drogą pocztową, wymaga dołączenia przez uczestnika zaadresowanej do siebie koperty z naklejonym znaczkiem pocztowym, o nominale właściwym dla danego typu korespondencji.
 12. W każdym przypadku podaje się numer zdobytej uprzednio odznaki brązowej.
 13. Odznaki wykupuje się w Kole Grodzkim PTTK.
 14. Program wycieczek ogłaszany jest w wydaniu piątkowym „Gazety Krakowskiej”, na stronie internetowej Koła Grodzkiego PTTK: www.kologrodzkie.pl oraz tablicach informacyjnych w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 2b.
 15. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstępy do niektórych obiektów i koszty transportu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Wróć na górę


.

Warunki uczestnicywa miejscowych grup zorganizowanych w akcji

   

 1. Niniejsze „Warunki” dotyczą grup zorganizowanych z terenu Krakowa i okolic, których uczestnicy zdobywają odznakę „Przyjaciela Krakowa”. Warunki są uzupełnieniem technicznym do Regulaminu zdobywania odznaki „Przyjaciela Krakowa”.
 2. Grupy niebiorące udziału w zdobywaniu odznaki, nie są traktowane jako grupy zorganizowane.
 3. Grupa zorganizowana musi dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w akcji na druku według załączonego wzoru, z podaniem szacunkowej liczby uczestników w grupie, pełnymi danymi kontaktowymi do instytucji, pod szyldem której występuje oraz do opiekuna (opiekunów) grupy, przed rozpoczęciem wycieczek.
 4. Zgłoszenia udziału w konkretnych trasach w danym miesiącu należy dokonać pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: kologrodzkie@gmail.com), najpóźniej do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem akcji w danym miesiącu, wraz z liczbą uczestniczących osób.
 5. Do 3 dni roboczych przed daną trasą należy potwierdzić swoje uczestnictwo.
 6. Uczestnicy zdobywają odznakę wg Regulaminu zdobywania odznaki „Przyjaciela Krakowa”, a zwłaszcza:
  1. potwierdzenia udziału w spacerach zbierają w specjalnych Książeczkach-Dzienniczkach Akcji (pkt. 9 Regulaminu odznaki)
  2. do odznaki zaliczane będą wyłącznie trasy przewidziane w programie na zdobywany stopień odznaki (pkt. 4 Regulaminu odznaki)
 7. Grupa zorganizowana może wziąć udział w tematach objętym miejscówką z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy istnieją znaczne ograniczenia w liczbie przyznanych wejść, ze strony zwiedzanych obiektów Koło Grodzkie może odmówić rezerwacji miejscówek dla grupy.
 8. Koło Grodzkie PTTK nigdy nie gwarantuje samodzielnego przewodnika dla grupy. Zastrzegamy prawo do łączenia kilku podobnych grup w jedną.
 9. Organizator (opiekun) grupy bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie jej uczestników w trakcie udziału w akcji i wynikające z tego skutki.
 10. Ostateczna interpretacja „Warunków” należy do Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie.
 11. Znowelizowane „Warunki” obowiązują od sezonu 2017/2018

Niniejsze „Warunki uczestnictwa miejscowych grup zorganizowanych w akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” zostały zatwierdzone przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK na zebraniu w dniu 12 października 2017 r. uchwałą nr 14/UKG/2017.

Do pobrania:

Wróć na górę

 • Share :