Jak zostać członkiem Koła Grodzkiego PTTK?

I. Zapoznaj się ze Statutem PTTK oraz Kartą Praw i Obowiązków Członka Zwyczajnego PTTK
II. Przyjdź na Dyżur Koła Grodzkiego z 1 zdjęciem i pieniędzmi na opłacenie wpisowego i składki członkowskiej.
III. Wypełnij deklarację członkowską wraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz „Ankietę informacyjną o członku Koła Grodzkiego”   – uwaga! od 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji członkowskiej!
IV. Opłać wpisowe i składkę członkowską.
V. Odbierz legitymację i przestrzegaj przepisów uchwalonych przez PTTK. Korzystaj ze zniżek dla członków PTTK!
!!! PAMIĘTAJ O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ !!!

Wróć na górę


Składki członkowskie w 2020 r.

Uchwała nr 54/UKG/2019
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie:
ustalenia wysokości składek członkowskich w Kole Grodzkim PTTK w 2020 r.
(tekst jednolity z dnia 08 czerwca 2020 r.)

Na podstawie:
– uchwały nr 139/XIX/2019 Zarzadu Głównego PTTK z 19 października 2019 r w sprawie wysokosci skladki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i oplaty za legitymacje PTTK w roku 2020
– uchwały Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK nr 117/UZ/XXXIII/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości składek członkowskich w Oddziale Krakowskim PTTK na rok 2020,
– uchwały nr 53/UKG/2019 Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej w Kole Grodzkim PTTK w 2020 r.
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwala wysokość składek członkowskich w Kole Grodzkim w 2020 r.

1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego w roku 2020 wynosi:
składka normalna:                       77,00 zł,
składka ulgowa pełna:                52,00 zł,
składka ulgowa młodzieżowa:  30,00 zł – dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,

                                                      42,00 zł – dla młodzieży uczącej się lub studiującej powyżej 18 r.ż.

2. Na wysokość składki członkowskiej w Kole Grodzkim w 2020 r. składają się:
składka członkowska PTTK (odprowadzana do Zarządu Oddziału PTTK i Zarządu Głównego PTTK) w wysokości
–  składka normalna:                              65,00 zł,
–  składka ulgowa pełna:                       40,00 zł,
–  składka ulgowa młodzieżowa:         30,00 zł.
składka członkowska dodatkowaprzeznaczona w całości na potrzeby Koła Grodzkiego PTTK – w wysokości 12 zł.

3. Składkę członkowską za rok bieżący należy wnieść jednorazowo najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r. (dla osób przedłużających członkostwo). Okres ważności składki normalnej i ulgowej – od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z okresem karencji do 31 marca 2021 r.

4. Wysokość wpisowego wynosi:
– 20
,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną
– 10,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową
– 8,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie)
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację, która wynosi 8 zł.

5. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej PTTK ulgowej pełnej:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści, osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

6. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej PTTK ulgowej młodzieżowej:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca do ukończenia 26 roku życia

7. Zwolnieni z opłacania składki członkowskiej PTTK:

 • członkowie honorowi PTTK
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ze szkół specjalnych oraz uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia nauki w szkołach ponad gimnazjalnych dziennych (do ukończenia 20 roku życia)
 • osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

8. Zwolnieni z opłacania dodatkowej składki członkowskiej:

 • dzieci i młodzież szkolna do ukończenia 18 roku życia,
 • członkowie honorowi PTTK i członkowie honorowi Oddziału Krakowskiego PTTK

9. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuję przez naklejenie na legitymację znaczka określającego termin jej ważności (01.01.2020 – 31.03.2021) oraz rodzaj składki: z literą N – składka normalna, z literą U – składka ulgowa, z literami UM – składka ulgowa młodzieżowa.

10. Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK (zgodnie z art. 16 ust. 4 Statutu PTTK), mogą opłacić zaległe składki przy opłacaniu składki za rok 2020, według następujących zasad:

 • w przypadku posiadania przez Oddział Krakowski PTTK właściwych znaczków, uiszczając składkę za dany rok w wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK;
 • w przypadku nie posiadania przez Oddział Krakowski PTTK właściwych znaczków, uiszczając składkę za dany rok w wysokości określonej stosownymi uchwałami Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK; Zarządu Oddziału zamawia w takim przypadku zaległe znaczki w Zarządzie Głównym PTTK dla konkretnych członków.

11. Członkowie, którym w 2020 r. na legitymacji członkowskiej PTTK kończy się miejsce na znaczki potwierdzające opłacenie kolejnych składek mogą dokonać jej wymiany na nową, przynosząc do Koła 1 zdjęcie oraz pokrywając koszt nowej legitymacji w wysokości 8 zł.

12. Koło Grodzkie przyjmuje składki wyłącznie od członków Koła Grodzkiego. Osoby nie należące do Koła Grodzkiego powinny składkę członkowską opłacić w swoim Kole/Oddziale macierzystym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 8 członków zarządu, na 8 obecnych.

Tekst jednolity sporządzono na podstawie uchwały nr 059/UKG/2020 Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 54/UKG/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Kole Grodzkim PTTK w 2020 r.

Wróć na górę


Ankieta informacyjna członka Koła Grodzkiego PTTK

Uchwała nr 05/UKG/2016
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie:
wprowadzenia „Ankiety informacyjnej członka Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie”

W celu uzyskania informacji o posiadanych przez członków Koła Grodzkiego PTTK uprawnieniach przewodnickich, uprawnieniach kadry programowej PTTK, doświadczeniu zawodowym oraz odznaczeniach i wyróżnieniach honorowych dla potrzeb prowadzonej działalności i sprawozdawczości rocznej, Zarząd Koła Grodzkiego PTTK ustala co następuję:

 1. Z dniem 01 stycznia 2017 r. wprowadza się w Kole Grodzkim PTTK „Ankietę informacyjną członka Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie”, według załącznika nr 1 do uchwały.
 2. „Ankietę” wypełniają wszyscy członkowie Koła Grodzkiego PTTK.
 3. Obecni członkowie otrzymują ankietę przy opłacaniu składki członkowskiej. Osoby nowo wstępujące otrzymują ankietę przy zapisie do Koła.
 4. Zobowiązuje się Prezesa Koła do odpowiedniego zabezpieczenia otrzymanych wypełnionych ankiet, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 8 członków zarządu, na 8 obecnych.

Pobierz DRUK ANKIETY

Wróć na górę


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb działalności statutowej

Wróć na górę

 • Share :