Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

.


.

O akcji

Akcja „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa” jest akcją skierowaną wyłącznie do uczniów z krakowskich szkół podstawowych. Jest ona „siostrą bliźniaczką” popularnej wśród mieszkańców Krakowa akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, organizowanej przez nas nieprzerwanie od 1972 r.

Celem akcji jest wzbudzenie w młodym człowieku miłości do własnego kraju, zaczynając od Jego Małej Ojczyzny – poprzez pokazywanie i zaciekawianie historią najbliższego otoczenia.

W ramach akcji przygotowane zostały dla uczniów zajęcia terenowe tj.: spacery z przewodnikiem po Krakowie (o różnorodnej tematyce) oraz lekcje i warsztaty muzealne, a także gra miejska-quest. Odznaka dziecięca przewidziana jest dla uczniów z klas 1-4, a odznaka młodzieżowa dla uczniów z klas 5-8 szkoły podstawowej.

Dzięki wsparciu finansowemu Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, udział w akcji jest bezpłatny. Miasto Kraków pokrywa koszty usług przewodnickich i lekcji/warsztatów muzealnych (do ustalonego w budżecie ryczałtu), przygotowania materiałów do quest’u (gry miejskiej), a także koszty wydrukowania dzienniczków do zdobywania odznaki i wybicia odznak.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z Koordynatorką Akcji, kol. Bogusława Kofin, tel. +48 606 384 949, e-mail: akcjadziecieca@gmail.com lub z Prezesem Koła Grodzkiego PTTK kol. Kamilem Barwaczem: tel. +48 513 773 298, mail: akcjadziecieca@gmail.com, którzy chętnie udzielą wszelkich informacji o akcji.

Wróć na górę


Informacje praktyczne – sezon VI 2023/2024

Ramy czasowe akcji:

Czas trwania akcji:      20.09.2023 – 30.06.2024 r.
Rekrutacja grup:          20.09.2023 – 15.10.2023 r.
Realizacja programu:  01.10.2023 – 31.05.2024 r. – w dwóch częściach:

Dla odznaki dziecięcej:
pazdziernik – grudzień 2023 r.:
2x zajęcia terenowe (spacery z przewodnikiem, lekcje/warsztaty muzealne)
styczeń – maj 2024 r.: 2x zajęcia terenowe (spacery z przewodnikiem, lekcje/warsztaty muzealne)
praca plastyczna – do wykonania w dowolnym czasie, zarówno na zajęciach szkolnych jak i w domu (do decyzji nauczyciela-opiekuna grupy), proponujemy wykonanie pracy plastycznej po odbyciu wszystkich spotkań terenowych (spacerów i lekcji muzealnych), gdyż temat pracy ma nawiązywać do zwiedzonych obiektów, wspomnień z tras, wrażeń itp.

Dla odznaki młodzieżowej:
pazdziernik – grudzień 2023 r.: 3x zajęcia terenowe (spacery z przewodnikiem, lekcje/warsztaty muzealne)
styczeń – maj 2024 r.: 3x zajęcia terenowe (spacery z przewodnikiem, lekcje/warsztaty muzealne)
Praca pisemna (opowiadanie) – do wykonania w dowolnym czasie, zarówno na zajęciach szkolnych jak i w domu (do decyzji nauczyciela-opiekuna grupy), proponujemy wykonanie pracy pisemnej po odbyciu wszystkich spotkań terenowych (spacerów i lekcji muzealnych), gdyż temat pracy ma nawiązywać do zwiedzonych obiektów, wspomnień z tras, wrażeń itp.

Organizacja zajęć terenowych (spacerów i lekcji/warsztatów muzealnych): w ww. okresach, w dowolnie wybrane dni (zarówno w tygodniu jak i w dni wolne), przy uwzględnieniu godzin otwarcia poszczególnych obiektów, możliwości organizacyjnych PTTK i poszczególnych muzeówm, w tym limitów liczebności grup.
W celu zapewnienia obsady przewodnickiej i rezerwacji miejsc w muzeach prosimy o zbiorcze zgłoszenia na cały semestr, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed pierwszym planowanym „wyjściem”.

Wypełnione i uzupełnione książeczki należy dostarczyć do Koła Grodzkiego PTTK najpóźniej do 31 maja 2024 r. w celu ich weryfikacji. Sposób wręczenia zdobytych odznak jest do uzgodnienia – na wewnątrzszkolnej uroczystości lub (przy sprzyjających warunkach) w sposób bardzo uroczysty, na specjalnym spotkaniu z udziałem władz Miasta Krakowa.

Warunki udziału w akcji:

Jeżeli są Państwo zainteresowanie udziałem, to prosimy o:

 1. zapoznanie się z zasadami i programem akcji „Zdobywamy Dziecięcą i Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz regulaminami odznak,
 2. wypełnienie Karty Zgłoszenia Grupy i dostarczenie jej do Koła Grodzkiego przed rozpoczęciem akcji – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) – ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
 3. dokonanie zgłoszenia wybranych tras – minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji.

Szkoła może zgłosić udział zarówno do odznaki dziecięcej jak i młodzieżowej – w każdej z nich udział wziąć może jedna grupa, licząca maksymalnie do 25 uczniów. Ilość miejsc w akcji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia przez szkołę więcej niż jednej grupy do danej odznaki, do udziału w akcji wpisana zostanie pierwsza w kolejności grupa, kolejne wpisane zostają na listę rezerwową.
W przypadku pozostania wolnych miejsc w projekcie (po podsumowaniu zgłoszeń ze wszystkich szkół), będziemy indywidualnie zapraszać grupy wpisane na listę rezerwową.

Wybór poszczególnych tras i dat należy zgłosić do nas z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w celu dokonania przez nas rezerwacji w muzeach czy uzgodnienia przewodnika. W przypadku gdy dany termin nie będzie możliwy do realizacji, zaproponujemy inny.

Kontakt

Koło Grodzkie PTTK im. Ludomira Sawickiego w Krakowie
w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły
ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków
tel. +12 422 85 28, e-mail: akcjadziecieca@gmail.com
www.kologrodzkie.pl
Dyżury: poniedziałki od 12.00 do 15.00, wtorki i czwartki od 15.00 do 15.00

Koordynator Akcji:
Bogusława Kofin, tel. 606 384 949, akcjadziecieca@gmail.com
Kamil Barwacz, tel. 513 773 298, akcjadziecieca@gmail.com

Do pobrania:

Wróć na górę


Program akcji

Zajęcia terenowe

Dla odznaki dziecięcej można wybrać łącznie 4 dowolne tematy zajęć (spośród poniżej zaproponowanych spacerów z przewodnikiem i lekcji/warsztatów muzealnych).

Dla odznaki młodzieżowej można wybrać łącznie 6 dowolnych tematów zajęć (spośród poniżej zaproponowanych spacerów z przewodnikiem i lekcji/warsztatów muzealnych).

1/ Spacery tematyczne z przewodnikiem  – do wyboru
Czas trwania spaceru: około 60-90 minut

Dla odznaki dziecięcej:

 • Kraków w legendzie i opowieści
 • Wzgórze Wawelskie ze Smoczą Jamą (bilety do Smoczej Jamy płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Krakowskiego Lajkonika
 • Szlakiem architektów
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb,
 • Szlakiem słynnych Krakowianek – do wyboru trasy: Szlakiem Królowej Jadwigi, Królowe i księżniczki, Święte i błogosławione,
 • Krakowskie smoki,
 • wszystkie dostępne oddziały krakowskich muzeów, zwłaszcza Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Etnograficznego i innych (bilety wstępu płatne dodatkowo)z uwzględnieniem obowiązujących w obiektach limitów liczebności grupy

Dla odznaki młodzieżowej:

 • Dzieje Krakowa (style w architekturze – do wyboru: Najstarsze dzieje Krakowa, Kraków w okresie lokacji, Kraków renesansowy, Kraków barokowy, Kraków klasycystyczny, Secesja w Krakowie, Kraków międzywojenny)
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Talowskiego, inne postacie według potrzeb,
 • Szlakiem słynnych Krakowianek – do wyboru trasy: Szlakiem Królowej Jadwigi, Królowe i Księżniczki, Święte i błogosławione, Damy i artystki, Kobiety odważne!, Szlakiem Wisławy Szymborskiej (Literacki Kraków), Szlakiem Heleny Modrzejewskiej,
 • Krakowskie smoki,
 • Szlakiem czterech krakowskich kopców – objazd autokarem (koszt autokaru i biletów wstępu na Kopiec Kościuszki płatne dodatkowo)
 • Szlakiem Twierdzy Kraków – objazd autokarem (koszt autokaru i ewentualnych biletów wstępu płatne dodatkowo)
 • Spacery po poszczególnych dzielnicach
 • wszystkie dostępne oddziały krakowskich muzeów, zwłaszcza Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Etnograficznego i innych (bilety wstępu płatne dodatkowo)z uwzględnieniem obowiązujących w obiektach limitów liczebności grupy

.

2/ Lekcje/warsztaty muzealne stacjonarne i zdalne (on-line) w krakowskich muzeach
Czas trwania lekcji muzealnej: około 60-90 minut

Wykazy oferowanych dostępnych lekcji/warsztatów muzealnych, wraz z opisami merytorycznymi, znajdują się na stronach internetowych muzeów:

Muzeum Krakowa: https://muzeumkrakowa.pl/przedszkola-i-szkoly
Muzeum Narodowe w Krakowie: https://mnk.pl/szkoly-i-nauczyciele
Zamek Królewski na Wawelu: https://wawel.krakow.pl/lekcje-muzealne-3
Muzeum Etnograficzne: https://etnomuzeum.eu/warsztaty-edukacyjne/szkoly-podstawowe
Muzeum Obwarzanka: https://www.muzeumobwarzanka.com/

W poszczególnych muzeach (i ich oddziałach) maksymalna liczba uczestników zajęć może się różnić (od 15 do 25 osób). W przypadku, gdy zgłoszona do projektu klasa liczy więcej uczniów niż dopuszczona maksymalna liczba uczestników zajęć w danym muzeum, konieczne jest podzielone klasy na 2 lub więcej grup.
W ramach niniejszego projektu pokrywamy koszty lekcji/warsztatów muzealnych do kwoty 150 zł za pojedyncze zajęcia dla klasy. W przypadku, gdy koszt danych zajęć będzie wyższy (wynikający z cennika lub konieczności podzielenia klasy na dwie lub więcej grup) różnicę pokrywają uczestnicy.
Ewentualne bilety wstępu do muzeum (jeżeli w przypadku danej lekcji/warsztatów ich zakup jest wymagany – ponad koszt samych zajęć) – płatne są przez uczestników.

.

Gra miejska – quest
Czas trwania: około 60-90 minut

Gra miejska realizowana jest samodzielnie przez grupę (szkołę), w dogodnym terminie, po zrealizowaniu spacerów i warsztatów. W uzgodnionym terminie formularze gry miejskiej zostaną dostarczone do szkoły.

.

Praca plastyczna do odznaki dziecięcej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej technice, najlepiej w formacie A4 – potem do wklejenia do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

.

Praca pisemna – do odznaki młodzieżowej

Do wykonania we własnym zakresie, w dowolnej formie – najlepiej opowiadanie – do wklejenia lub wpisania bezpośrednio do książeczki w przeznaczonym na to miejscu.

Wróć na górę


.

Regulamin Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką dziecięcą.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki dziecięcej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę Dziecięcą mogą zdobywać uczniowie w wieku od 7 do 11 lat.
 6. Aby uzyskać Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 3 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę dziecięcą zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę plastyczną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK uchwałą nr 087/UZ/XXXIII/2019 w dniu 12 grudnia 2018 r.

Wróć na górę


.

Regulamin Młodzieżowej Odznaki Przyjaciela Krakowa

 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką młodzieżową.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca i Młodzieżowa Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki młodzieżowej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę młodzieżową mogą zdobywać uczniowie w wieku od 11 do 15 lat.
 6. Aby uzyskać Młodzieżową Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  • wziąć udział w 5 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  • wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  • wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę młodzieżową zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę pisemną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin uchwalony przez Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie uchwałą nr 44/UKG/2019 w dniu 30 lipca 2019 r.

Wróć na górę

 • Share :