1. Program wycieczek autokarowych – LATO/JESIEŃ 2019
 2. Informacje praktyczne LATO/JESIEŃ 2019
 3. Warunki uczestnictwa
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji umów turystycznych

.

.

.

Program wycieczek autokarowych – LATO/JESIEŃ 2019

.

ZAKTUALIZOWANY PROGRAM WYCIECZEK NA 2019 r. –
do pobrania w formacie PDF

28.09.2019 sobota
Pasmo Brzanki i Królewskie miasto Biecz
wycieczka łączona (objazdowa i piesza górska – do wyboru)
Wycieczka zgłoszona do Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej PTTK – uczestnicy otrzymają pamiętkowe upominki.
Brak wolnych miejsc! – Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową!

Trasa autokarowa (objazdowa):
Binarowa (Kościół św. Michała Archanioła – UNESCO) – Biecz (Muzeum „Kromerówka”, „Dom z Basztą” – budynek pierwszej apteki, Turma w Wieży Ratuszowej, Kolegiata Bożego Ciała, klasztor oo. Franciszkanów, Gród Starościński) – Ryglice (Rynek, spichlerz z 1756 roku, pałac Ankwiczów z XVIII wieku – z zewnątrz)

Trasa piesza górska:
Siedliska koło Tuchowa – Nosalowa (365 m) – Polana Morgi (453 m) – Brzanka (536 m) – Bacówka „Brzanka” – Góra Pasia (527 m) – Wielka Góra – Żurowa
około 6 godzin marszu, pkt do GOT: 24, BW.01
Trasa piesza umiarkowana, o długości ok. 17 km, ok. 700 m przewyższeń

Cena wycieczki: 57 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


05.10.2019 sobota
„Mały Wiedeń” – z wizytą w Bielsku-Białej
Brak wolnych miejsc! – Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową!

Zwiedzamy zabytki Bielska-Białej, m.in.: Wzgórze Zamkowe, zabytkowy układ architektoniczny Rynku, zabytkowe kamienice, Zamek Książąt Sułkowskich, Dom Tkacza; w miarę możliwości czasowych Stara Fabryka – „Od włókiennictwa do małego fiata”, kościół św. Mikołaja, Teatr Polski

Cena wycieczki: 53 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


11-12-13.10.2019 piątek-sobota-niedziela
Udział w XX Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Środowiskowych PTTK – Ostrów Wielkopolski
Organizator: Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim
Wycieczka wyłącznie dla członków Koła Grodzkiego PTTK

Dzień 1: przejazd Kraków – Ostrów Wielkopolski (w przypadku przejazdu autokarem krótkie zwiedzanie po trasie), zakwaterowanie, ZLOT: uroczyste otwarcie Zlotu, spacer z przewodnikiem wokół zalewu Piaski-Szczygliczka, prelekcja krajoznawcza pn. „Wielkopolska Południowa – Powstanie Wielkopolskie”, ognisko;

Dzień 2: ZLOT: udział w jednej z dwóch zlotowych wycieczek autokarowych (deklaracja wyboru trasy przy zapisie): Trasa A: Gołuchów (zamek, zagroda żubrów) – Kalisz (najstarsze miasto w Polsce, zabytki miasta) lub Trasa B: Ołobok (klasztor Cysterek) – Strzyżew (zabytkowa zabudowa) – Kotłów (kościół) – Mikstat (zabytki miasta) – Ostrzeszów (zabytki miasta); wieczorem spotkanie integracyjne;

Dzień 3: ZLOT: uroczyste zakończenie Zlotu – zwiedzanie obiektów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim; powrót do Krakowa

Orientacyjna cena wycieczki:      393 zł  
Zadatek:   240 złprzy zapisie
II rata:       153 zł – płatna między 12 a 26 września 2019 r.
Cena obejmuje: przejazd (autokarem turystycznym lub pociągiem), 2 noclegi, wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), ognisko, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Cena nie obejmuje: ewentualnych biletów wstępu do obiektów zwiedzanych podczas przejazdu na trasie Kraków – Ostrów i z powrotem

Przejazd z Krakowa do Ostrowa i z powrotem autokarem turystycznym, pod warunkiem uczestnictwa minimum 20 osób. W przypadku mniejszej liczby chętnych, transport pociągiem pośpiesznym.


26.10.2019 sobota
Ciekawostki Ziemi Chrzanowskiej

Zwiedzamy: Mętków (kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, dzwonnica) – Babice (kościół Wszystkich Świętych z XVIII wieku, Zamek Lipowiec) – Płaza (Pałac Starzeńskich) – Bolęcin (skałka triasowa) – Karniowice (kurhan) – Regulice (przejazd drezynami)

Cena wycieczki: 40 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów


17.11.2019 niedziela
Wycieczka z niespodzianką

Zwiedzamy Małopolskę szlakiem śś. Katarzyny i Andrzeja, spacer po Wadowicach, a na koniec niespodzianka.

Cena wycieczki: 49 zł
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym i przewodnika
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Wróć na górę


.

.

.

Informacje praktyczne – LATO/JESIEŃ 2019:

 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!

 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczki prowadzone są na Dyżurach Koła Grodzkiego:

 • Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK oraz należny podatek VAT

 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osóbz opłaconą składką członkowską za 2019 r.

 • Warunkiem zapisu jest wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie)

 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest 2 tygodnie przed jej terminem!

 • Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!

 • Program, kolejność zwiedzania obiektów i koszty wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 • Koszty wycieczek jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości koszty mogą ulec zmianie.

Wróć na górę


.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są w terminie 3 lat od zakończenia imprezy, w formie pisemnej i z załączonymi kserokopiami dowodów sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) oraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK.
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Organizatora, w godzinach jej pracy. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem
  i organizacją imprezy.

Informacje dotyczące wycieczek wielodniowych:

Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

  1. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
  2. pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu

w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 05.261.879 wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2019 do dnia 25.01.2020 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancyjna wynosi: 28 000 euro (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy euro)

Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).

W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
oświadczenie podróżnego:
-> stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
-> zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

W przypadku gdy gwarancja okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.

Organizator potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest
w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę

 • Share :