Program wycieczek autokarowych

Dziekujemy za udział w wycieczkach autokarowych w 2018 r. Juz teraz pracujemy nad programem na 2019 r. Efekt naszych prac opublikujemy po Nowym Roku.

Wróć na górę


 

Informacje praktyczne:

 • W wycieczkach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie PTTK !!!

 • Pierwszeństwo zapisu przysługuje członkom Koła Grodzkiego PTTK !!!

 • Zapisy wraz z wpłatą na wycieczkę prowadzone będą na Dyżurach Koła Grodzkiego

 • Cena każdej wycieczki zawiera 5% rabat dla członków PTTK.

 • Przy zapisie należy podać:
  imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, nr PESEL oraz okazać legitymację PTTK wszystkich zapisywanych osób – z opłaconą składką członkowską za 2018 r.

 • Warunkiem zapisu jest wpłata pełnej ceny wycieczki lub zadatku (jeżeli taka możliwość jest podana w programie)

 • Lista uczestników wycieczki zamykana jest 2 tygodnie przed jej terminem!

 • Uczestnicy wycieczek są ubezpieczeni od NNW w ramach aktualnej składki członkowskiej PTTK!

 • Program, kolejność zwiedzania obiektów i koszty wycieczek mogą ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od Koła Grodzkiego.

 • Koszty wycieczek jednodniowych skalkulowano przy uczestnictwie minimum 35 osób, a wycieczek wielodniowych przy uczestnictwie minimum 30 osób. W przypadku mniejszej ilości koszty mogą ulec zmianie.

 • Z przyczyn organizacyjnych w dniach: 21, 22 i 24 maja 2018 r. (tj. w pierwszych dniach zapisów na wycieczki) nie będziemy przyjmować zapisów nowych członków do Koła Grodzkiego !

Wróć na górę


Warunki uczestnictwa w wycieczkach autokarowych

 

Wyciąg z umowy o świadczenie usługi turystycznej przez Oddział Krakowski PTTK

 1. Rezygnację z udziału w imprezie turystycznej należy zgłosić do Organizatora osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Klientowi nie przysługuje zwrot podniesionych kosztów.
 2. Reklamacje z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez Organizatora przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. Rozpatrywane będą wyłącznie te reklamacje do których załączone zostaną dowody sprzedaży imprezy (paragon fiskalny lub faktura) wraz z niniejszą umową. Reklamacje rozpatruje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK .
 3. Zwroty wpłaconych kwot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, odwołania imprezy lub rozpatrzonej reklamacji dokonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury, gotówką lub na rachunek bankowy Klienta. Zwroty w gotówce dokonywane są przez Kasę Oddziału PTTK, w godzinach jej pracy.
 4. Zwrot z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie może zostać pomniejszony o koszty poniesione w związku z przygotowaniem i organizacją imprezy.
 5. Organizator oświadcza, że stosownie do postanowień art.14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 196) działa jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/297/2000/32/2004 i potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
  1. pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
  2. pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  3. pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w jego imieniu

w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 04.179.566 z dnia 08.01.2018 r. wystawionej przez: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

 1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 26.01.2018 r. do dnia 25.01.2019 r. i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.
 2. Suma gwarancyjna wynosi: 4 500 euro (cztery tysiące pięćset euro, 00/100). Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków).
 3. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego nr tel. 12/37-96-029 lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić umowę o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
 4. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
  • kopię umowy o świadczenie usług turystycznych,
  • kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną,
  • oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
  • oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji.

Pełna treść umowy o świadczenie usługi turystycznej dostępna jest w Biurze Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Wróć na górę