XXXII Nadzwyczajne Walne Zebranie
KOŁA GRODZKIEGO PTTK
im. Ludomira Sawickiego w Krakowie

Rozpoczęcie obrad miało miejsce
19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.
Wznowienie obrad odbyło się
w poniedziałek 11 września 2023 r. o godz. 17.00
Miejsce:
sala konferencyjna Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK,
ul. Zyblikiewicza 2B


Nowy Zarząd Koła, wybrany w dn. 11 września 2023 r.

Od lewej stoją: z tyłu – Kamil Barwacz (Prezes), Jarosław Salawa (Skarbnik),
z przodu: Maria Lappe, Bogusława Kofin, Elżbieta Chwastek, Urszula Łomiec,
Teresa Cieślik-Sapiejka
(Sekretarz)


Podziękowania dla kol. Krystyny Grdal za wieloletnią działalność w Kole


Zebranie ma charakter nadzwyczajny – zwołane zostało w celu:

przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Koła na zwolnione w trakcie kadencji miejsca w liczbie 5 osób (w trybie o którym mowa w art. 54 w związku z art. 81 Statutu PTTK),
ustalenia kierunków działania Koła na dalszą część trwającej kadencji 2022-2026.

Charakter i cel zwołania Walnego Zebrania nie przewidują przedstawienia sprawozdań
z działalności Koła oraz głosowania nad udzieleniem absolutorium.

W zebraniu uczestniczyć mogą członkowie Koła Grodzkiego PTTK, którzy okażą się ważną legitymacją członkowską PTTK z opłaconą składką członkowską za 2023 r. lub potwierdzeniem zwolnienia z tej opłaty. W przypadku zaległości prosimy zgłosić się do Koła Grodzkiego przy ul. Zyblikiewicza 2b, w godzinach dyżurów, w celu uzupełnienia składek.

Przypominamy, że dyżury Koła Grodzkiego odbywają się w poniedziałki od godz. 12.00 do 15.00 oraz we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00. Z uwagi na okres urlopowy, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie dni i godzin dyżurów (mogą być zmiany w harmonogramie). W dniu zebrania (tj. 11 września 2023 r.) Dyżur Koła się nie odbędzie – w związku z tym nie będzie możliwości opłacenia zaległych i bieżących składek członkowskich. 

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z załączonymi projektami dokumentów (proponowanymi porządkiem i regulaminem obrad).

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu do czwartku 07 września 2023 r. – telefonicznie lub mailowo.


Wyciąg z Ordynacji Wyborczej PTTK

§ 4 (…)

  1. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
  2. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.”

Materiały do pobrania:

Uchwała Zarządu Koła Grodzkiego PTTK z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zwołania XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła Grodzkiego PTTK – plik PDF
Proponowany porządek obrad i regulamin obrad – plik PDF
Protokół z XXXI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Grodzkiego PTTK z 14 maja 2023 r.
List przewodni kol. Kamila Barwacza do członków Koła
List „pozebraniowy” kol. Kamila Barwacza do członków Koła

  • Share :