Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie
na podstawie uchwały nr 28/UKG/2018 z dnia 27 września 2018 r.
informuje o wynikach przeprowadzonego naboru przewodników
do akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa.

1. Do naboru zgłosiło sie 3 kandydatów.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej na rozmowy zaproszono 3 kandydatów.
3. Rozmowy przeprowadzono 2 kandydatami, 1 kandydat nie zgłosił się na rozmowę.
4. W wyniku przeprowadzonego naboru do grona przewodników akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” wybrano 2 osoby: Panią Annę Sokulską i Pana Emila Bajorka.


 

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie
w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły w Krakowie
w związku z rosnącą popularnością akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

ogłasza nabór

Przewodników miejskich po Krakowie,
w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”.

 Od kandydatów oczekujemy:*

 • posiadania uprawnień przewodnika miejskiego po Krakowie*,
 • posiadania uprawnień do oprowadzania po wystawach stałych w krakowskich muzeach*,
 • co najmniej 5-letni staż w czynnej pracy przewodnickiej*,
 • przynależność do PTTK – z opłaconą składką członkowską za 2018 r.*,
 • zainteresowania historią miasta i jego zabytków,
 • otwartością i łatwością w nawiązywaniu kontaktu,
 • zorientowania na potrzeby turystów,
 • chęcią rozwoju zawodowego poprzez opracowywanie niestandardowych tras zwiedzania*,
 • dyspozycyjności minimum przez 4 dni akcji w miesiącu* (soboty, niedziela, wybrane dni świąteczne).

Dodatkowymi atutami będą:*

 • posiadanie innych uprawnień przewodnickich i pilockich,
 • posiadanie uprawnień kadry programowej PTTK,
 • posiadanie innych uprawnień specjalistycznych, ukończonych kursów związanych z oprowadzeniem turystów oraz historią Krakowa,

Zakres obowiązków:*

 • oprowadzanie w języku polskim grup po trasach terenowych i po wystawach w muzeach, w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, z dostosowaniem formy i treści przekazu do wieku odbiorców,
 • potwierdzanie uczestnikom zdobywającym odznakę „Przyjaciela Krakowa” udziału w akcji – w specjalnych imiennych dzienniczkach,
 • dbanie o bezpieczeństwo grupy podczas oprowadzania,
 • przygotowywanie informacji o trasach w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych akcji dla uczestników,
 • przestrzeganie i stosowanie się komunikatów i zarządzeń wydawanych przez Organizatora akcji.

Oferujemy:*

 • oprowadzanie grup na postawie krótkoterminowych umów cywilno-prawnych lub na podstawie działalności gospodarczej, prowadzonej przez Kandydata,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie, wg corocznie ustalanych stawek z Urzędem Miasta Krakowa,
 • możliwość rozwoju zawodowego związanego z oprowadzaniem po specjalistycznych trasach i grup szczególnie zainteresowanych tematyką historii Krakowa.

*Szczegółowe informacje nt. naboru są do uzyskania
na
Dyżurach Koła Grodzkiego PTTK
osobiście: w poniedziałki od 12.00 do 15.00, we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00,
mailowo: kologrodzkie@gmail.com
oraz na stronie internetowej: www.kologrodzkie.pl/nabor-przewodnikow

 Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2018 r.

 KOŁO GRODZKIE PTTK, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków, tel. 12 422 85 28
kologrodzkie@gmail.com     www.kologrodzkie.pl

Zapraszamy do współpracy!

Do pobrania:
zał.2 Regulamin naboru
zał.2.1 Kwestionariusz osobowy
zał.2.2 Oświadczenie
zał.2.3 Oświadczenie
zał.3 Klauzula informacyjna


Wyjaśnienia do Regulaminu naboru (23.07.2018 r.)

Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, w związku ze zgłoszonymi pytaniami do Regulaminu naboru, informuje, że:

 1. dot. pkt. 8 Regulaminu:
  Ostateczny termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 – niezaleznie od tego czy Kandydat zgłosi się do Koła do 31 lipca 2018 r., np. w celu uzyskania dodatkowych informacji. Kandydat może złożyć dokumenty aplikacyjne nie kontaktując się wcześniej z Kołem Grodzkim.
 2. dot. pkt. 4 ust. d Regulaminu:
  „przygotowywanie informacji o trasach w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych akcji dla
  uczestników” – np. przygotowywanie notek informacyjnych o trasach, publikowanych w materiałach prasowych i mediach społecznościowych w celu promocji akcji.
 3. dot. pkt. 7 ust. h Regulaminu:
  Potwierdzenia kserokopii dokumentów za zgodność dokonuje Kandydat, własnoręcznie, wpisując datę bieżącą, formułę „Za zgodność z oryginałem” i podpisując się. Oryginały dokumentów proszę przynieść na rozmowę rekrutacyjną, w celu okazania do wglądu.

Za Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
Prezes Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie
Kamil Barwacz


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACYJNEGO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO]), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż do zakończenia umowy na skutek pozytywnie zakończonej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) lit. c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły w Krakowie prosi
  o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły
  w Krakowie. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 • Share :