Partner:
Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa Wydział ds. Turystyki


O Dziecięcej Odznace Przyjaciela Krakowa

Do tego, jak ważne w wychowaniu młodego człowieka jest wzbudzanie w nim miłości do własnego kraju, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak jak inaczej uczyć młode pokolenie patriotyzmu, jak tylko przez rozbudzanie miłości do jego Małej Ojczyzny – pokazywanie i zaciekawianie historią najbliższego otoczenia.
Dlatego cieszymy się, że wspólnie z Wydziałem ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa możemy zaprosić grupę 30 uczniów z klas 1-4, z kierowanej przez Pana szkoły do udziału w pilotażowej edycji akcji „Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa”.
Jest ona „siostrą bliźniaczką” popularnej wśród mieszkańców Krakowa i organizowanej przez nas rokrocznie od 1972 r. akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, ale dedykowaną wyłącznie dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych.
W ramach akcji zostaną dla Państwa przygotowane zajęcia terenowe tj.: spacery z przewodnikiem po Krakowie (o różnorodnej tematyce), lekcje muzealne w oddziałach Muzeum Krakowa, a także gra miejska lub quest. Wszystkie te zajęcia możemy zorganizować w dogodnych dla Państwa terminach – zarówno w dni robocze jak i wolne – z uwzględnieniem godzin otwarć poszczególnych obiektów.

Warunkiem zdobycia Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa jest:

 • uczestnictwo w minimum 3 zajęciach terenowych tj. spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych (w tym minimum w 1 spacerze i minimum w 1 lekcji muzealnej),
 • uczestnictwo w grze miejskiej – quest’ie,
 • wykonanie własnoręcznie pracy plastycznej – o tematyce związanej z historią Krakowa –

zgodnie z regulaminem zdobywania odznaki, którzy przesyłamy w załączeniu.
Potwierdzenia udziału w zajęciach uczniowie zdobywać będą w dedykowanych książeczkach, które zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu. Wręczenie zdobytych odznak odbędzie się w sposób bardzo uroczysty, na specjalnym spotkaniu z udziałem władz Miasta Krakowa.
Dzięki dofinansowaniu akcji przez Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, udział w niej jest całkowicie bezpłatny. Urząd Miasta Krakowa pokrywa koszty usług przewodnickich, lekcji muzealnych w Muzeum Krakowa, dzienniczków, wykonanie odznak oraz przygotowania materiałów do gry miejskiej.
W bieżącym pilotażowym sezonie zdobyć będzie można tylko odznakę dziecięcą (dedykowaną dla uczniów z klas 1-4 szkoły podstawowej), w kolejnych latach planujemy wprowadzenie także odznaki młodzieżowej, dla uczniów z klas 5-8.

Jeżeli są Państwo zainteresowanie udziałem, to prosimy o:

 1. zapoznanie się z programem akcji „Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz „Regulaminem Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa”,
 2. wypełnienie Karty Zgłoszenia Grupy i dostarczenie jej do Koła Grodzkiego przed rozpoczęciem akcji – osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan),
 3. dokonanie zgłoszenia wybranych tras – minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji.

Wybór poszczególnych tras i dat należy zgłosić do nas z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w celu dokonania przez nas rezerwacji w muzeach czy uzgodnienia przewodnika. W przypadku gdy dany termin nie będzie możliwy do realizacji, zaproponujemy inny.  Mogą Państwo wybrać 2 trasy spacerów z przewodnikiem i 2 tematy lekcji muzealnych, razem 4 zajęcia terenowe. Wykaz proponowanych tras i lekcji przesyłamy w załączeniu.
Gra miejska zorganizowana zostanie w taki sposób, aby mogli Państwa przeprowadzić ją samodzielnie, w dowolnym terminie, jednak nie wcześniej niż w maju. W uzgodnionym terminie przekażemy materiały do jej przeprowadzenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: kologrodzkie@gmail.com


Program akcji „Zdobywamy Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa”

Spacery tematyczne z przewodnikiem (do wyboru 2)
Czas trwania spaceru: około 60-90 minu

 • Kraków w legendzie i opowieści
 • Szlakiem Krakowskiego Lajkonika
 • Szlakiem architektów – Szlakiem Teodora Talowskiego
 • Spacery szlakami słynnych osób – do wyboru postacie m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Matejki, Józefa Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Stanisława Wyspiańskiego
 • Wzgórze Wawelskie ze Smoczą Jamą (bilety do Smoczej Jamy płatne dodatkowo)
 • Muzeum Obwarzanka (wstęp i warsztaty płatne dodatkowo)

Lekcje muzealne w Muzeum Krakowa (do wyboru 2)
Czas trwania lekcji muzealnej: około 60-90 minut

Wykaz oferowanych dostępnych lekcji muzealnych, wraz z opisami merytorycznymi, znajduje się na stronie internetowej muzeum www.muzeumkrakowa.pl


Regulamin Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa

Wzór Dziecięcej Odznaki Przyjaciela Krakowa
 1. W celu zachęcenia dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych do poznawania historii i zabytków Krakowa, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. ks. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa, ustanawiają Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa, zwaną dalej odznaką dziecięcą.
 2. Odznakę zdobywać można wyłącznie podczas grupowych wyjść organizowanych przez szkoły w ramach akcji „Dziecięca Odznaka Przyjaciela Krakowa”.
 3. Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa zdobywa się w trakcie roku szkolnego, zwanego dalej sezonem.
 4. Nie można łączyć jednoczesnego zdobywania (w jednym sezonie) odznaki dziecięcej z ogólnodostępnymi odznakami „Przyjaciela Krakowa”.
 5. Odznakę Dziecięcą mogą zdobywać uczniowie w wieku od 7 do 11 lat.
 6. Aby uzyskać Dziecięcą Odznakę Przyjaciela Krakowa należy:
  1. wziąć udział w 3 spotkaniach terenowych (spacerach z przewodnikiem i lekcjach muzealnych), w tym minimum w 1 spacerze z przewodnikiem i w 1 lekcji muzealnej,
  2. wziąć udział w przygotowanej grze terenowej – quest’ie,
  3. wykonać jedną pracę plastyczną (w dowolnej technice), o tematyce nawiązującej do odbytych spotkań terenowych
 7. Odznakę dziecięcą zdobywa się w dedykowanych, imiennych książeczkach do zdobywania odznaki, w których zbiera się potwierdzenia z udziału w spotkaniach terenowych (podpis przewodnika, pieczątka z muzeum), quest’ie. Do książeczki wkleja się również wykonaną pracę plastyczną.
 8. Książeczki będą bezpłatnie rozdane uczestnikom podczas pierwszego spotkania.
 9. Uzupełnione książeczki należy złożyć do weryfikacji do Koła Grodzkiego PTTK do 31 maja każdego roku. Po weryfikacji książeczki będą zwracane uczestnikom.
 10. Za organizację spotkań terenowych, przygotowanie materiałów do quest’u oraz weryfikację odznak odpowiada Koło Grodzkie PTTK w Oddziale Krakowskim PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, ul. Zyblikiewicza 2B, 31-029 Kraków.
 11. Koszty organizacji spotkań terenowych (spacerów z przewodnikiem, lekcji muzealnych), materiałów do questu, wykonania książeczek i odznak pokrywa Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTTK uchwałą nr
087/UZ/XXXIII/2019 w dniu 12 grudnia 2018 r.

 • Share :